Trestné právo, Ochrana Osobnosti, Majetkové právo, Rodinné právo, Dedičské právo, Poľovnícke právo

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária JUDr. Ján Garaj začala pôsobiť v priestore právnych služieb 1.1.2006. v meste Prešov,ktoré je administratívnym centrom Prešovského kraja. Vrámci poskytovania právnych služieb sa od počiatku zaoberala všeobecnou právnou praxou. Nositeľom mena advokátskej kancelárie ako aj hlavným koordinátorom činnosti celého pracovného týmu kancelárie je JUDr. Ján Garaj.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Majetkové právo

Trestné právo

Rodinné právo

Ochrana osobnosti

Dedičské právo

Poľovnícke právo

Vlastnícke právo,Spoluvlastnícke právo,bez podielové spoluvlastníctvo manželov, Právo nehnuteľností, Záložné právo,ochrana nárokov plynúca z dobrovoľných dražieb., Poistné právo, Autorské a priemyslové práva, Právo hospodárskej súťaže, Regulačné právo, Uplatňovanie nárokov pri vymáhaní pohľadávok, klamlivej reklamy, klamlivého označovania tovaru a služieb, vytvorenia nebezpečenstva zámeny, parazitovania na povesti podniku,výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, podplácania, zľahčovania, porušovania obchodného tajomstva, ohrozovania zdravia spotrebiteľov a životného prostredia, Uplatňovanie nárokov zo škody spôsobenej vadným výrobkom, Uplatňovanie nárokov zo škody spôsobenej orgánmi verejnej moci, Rodinné právo s medzinárodným prvkom, Právo sociálneho zabezpečenia, Dedičské právo, Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci, Zastupovanie v rozhodcovskom konaní.

 

Ohováranie ( § 373 Trestného zákona)
Jednoduchý náčrt problematiky hodnotiaceho úsudku pri posudzovaní páchania trestného činu OHOVÁRANIA pre potreby praxe.
Read more.

Close Menu